Our Summer faces Karen Walker's latest eyewear campaign!

S U M M E R  O U Y A N G
x
K A R R E N  W A L K E R
 


Campaign: Derek Henderson for Karen Walker
Makeup: Kiekie Stanners | MAC Cosmetics


Bintang Models